40 dagentijd – dag 21

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 21

Het Leesmenu 1 maart zet onder andere Psalmen 4 in de schijnwerper: .

Het volgende gebed is ontleend aan een oud gebedenboekje. Het laat zien hoe men een Psalm – in dit geval Psalm 4 – in het gebedsleven een plaats gaf. Het onderstaande gebed is een dankzegging in geloof na gebedsverhoring.

Ik riep tot U en U hoorde mijn gebed

Toen ik riep, heeft de God van mijn gerechtigheid mij verhoord.
In de verdrukking hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Heb medelijden met mij en verhoor mijn gebed [o Heere].

Zonen der mensen, hoe lang bent u nog zwaar van hart?
Waarom bemint u de ijdelheid en zoekt u de leugen?

Weet dat de Heere Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd.
De Heere zal mij horen als ik tot Hem zal roepen.
Wees toornig en zondig niet.

Wat u zegt in uw harten
en op uw slaapplaatsen,
heb daarover berouw.

Breng een offer van gerechtigheid
en hoop op de Heere.

Velen zeggen: ‘Wie doet ons het goede zien?’
Het licht van Uw aangezicht is over ons verheven, Heere.
U heeft mij blijdschap in het hart gegeven.

Zij zijn vermenigvuldigd door de vrucht
van hun koren, de wijn en de olie.

In vrede zal ik daarom slapen en rusten,
want U, Heere, hebt mij op een bijzondere
wijze in hoop vastheid gegeven.

[Amen.]

N.a.v. Petit missel Romain, pagina 78-79.

Lezen: Psalm 4

© M.A. van Willigen