Lectio divina

God komt in het gebed naar je toe. Maar ook tijdens het lezen van de Bijbel. Een bijzondere manier om de Bijbel tot je hart te laten spreken is de lectio divina.  Letterlijk betekent het ‘goddelijke lezing’:  Bijbel lezen met de ogen van je hart. Boek voor boek. Passage na passage. Ontvankelijk. Niet veroordelend of eisend.

Maar eerst iets meer over de Bijbel.

De Bijbel: het oudste boek van de wereld

De Bijbel is een verzameling heilige boeken van en over God.  Daarin heeft God zichzelf aan mensen bekend gemaakt.

Zijn Geest heeft dichters, profeten en apostelen door de eeuwen heen geïnspireerd om op te schrijven wat mensen moeten weten over Hem. Over Wie Hij is. En wat Hij heeft gedaan voor de wereld en de mensen. Over wat Hij nu nog steeds doet. En om richtlijnen door te geven.

Zodat al die mensen Hem en elkaar  leren kennen, respecteren en liefhebben. Evenals de mogelijkheden die Hij in zijn schepping heeft gelegd. 

Bron van kennis & waarheid

De opgetekende verhalen in 66 Bijbelboeken, die samen het Oude Testament en het Nieuwe Testament vormen, overspannen duizenden jaren. De eerste schrijvers wisten niet hoe en wanneer hun profetieën in vervulling zouden gaan.

En toch gebeurde het. Soms direct, soms ook pas honderden jaren later. En nooit is een van hun woorden verloren . Integendeel: alle profetieën uit de Bijbel zijn vervuld.  Op enkele na die over onze toekomst gaan.

De Bijbel als gebedenboek

De Bijbel staat ook vol met korte en lange gebeden.  Veel daarvan zijn van koning  David. Ze staan in het boek De Psalmen Daarin uitte de psalmdichter zijn vertrouwen op Gods liefde en genade (119).  Of zijn angst of ongerustheid (130). Zo zijn er ook psalmen waarin hij God in alles looft (150). Uit nog weer andere spreekt vooral troost en geborgenheid  (23 en 139).

Zo staan in  het Oude Testament ook de prachtige gebeden van de profeet Habakuk (Habakuk 3) en het ontroerende gebed van de profeet Jesaja voor genade en ontferming (Jesaja 63 en 64).

In het Nieuwe Testament lezen we  het wereldwijd bekende Onze Vader-gebed dat Jezus Christus zijn discipelen leerde. Het is vastgelegd in Matteüs. 6, 7-13 en Lucas 11,1-5).

Lectio divina

Letterlijk betekent dat ‘goddelijke lezing’: een vorm van biddend lezen in Gods Woord, de Bijbel. En daarna luisteren met ‘het oor van je hart’ zoals Sint Benedictus van Nursia voorschrijft. Van oudsher reserveren monniken tijd om in de Bijbelboeken een voor een te lezen en te herlezen.

Lezen in de Bijbel is een verrassend avontuur. Geen mens is in staat het mysterie van het leven  te doorgronden waarmee de Bijbel zijn lezers confronteert. Alleen voor wie biddend leest wordt een tip van de sluier opgelicht.  Zoals een goed gecomponeerd parfum pas vele uren later haar hart ontvouwt voor de fijnproever.

Dat is Lectio divina: lezen met een ontvankelijk hart. Een hart dat verlangt naar een glimp van Gods aanwezigheid en liefde. Het is  Gods Woord proeven met aandacht en eerbied. Geloven dat God zich aan je openbaart op zijn eigen tijd. 

Meer weten over de praktische toepassing van lectio divina vind je ook op de website Bidden is een weg.

Wat verwacht je van de Bijbel ?

Johannes Chrysostomos was een van de bekende woestijnvaders uit de 4e eeuw. Hij stond bekend  om zijn eenvoudige en rechtlijnige uitleg van de  Bijbel. Er zijn veel preken en uitspraken van hem bewaard gebleven.  Zoals deze:

Voordat u de uitspraken van God gaat zitten lezen, moet u Hem eerst aanroepen dat Hij u de ogen van uw hart opent. Anders leest u slechts wat geschreven staat zonder het uit te voeren.

De Bijbel beantwoordt niet direct al je levensvragen. Maar wie zoekend en op de tast het landschap van de Bijbel verkent, komt Hij tegemoet. Juist wanneer je je eigen ongeloof en onmacht durft bekennen.

De Bijbel is een universum op zichzelf. Daarin wisselen poëzie, prikkelende spreuken en spannende of droevige verhalen elkaar af. Maar alleen voor wie bereid is te lezen met de ogen van zijn hart  ontvouwd zij haar immense schat aan wijsheid en inzicht in een volmaakt gelukkig leven.

Leesritme

Onder Nu lezen vind je het wat je op deze dag van de week kunt lezen. Een gemiddeld hoofdstuk van de Bijbel beslaat circa 30 verzen. Die lees je voor jezelf in alle rust tussen de gebeden in. Met vier lezingen per dag heb je in een jaar tijd de hele Bijbel gelezen.

De Bijbel op internet lezen?

Er zijn gelukkig apps en websites die het mogelijk maken via internet Bijbel te lezen. Enkele oudere vertalingen zijn zelfs gratis beschikbaar op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap, zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling, de vertaling 1951, en de Staten Vertaling. Die laatste kun je ook bekijken op Bijbel Online. Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op : Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.Het nadeel is dat je die alleen kunt lezen als je online bent. Dat geldt ook voor Bijbellezen via www.biblija.net.

Bovendien zijn er nu ook digitale bijbels van het Nederland Bijbelgenootschap verkrijgbaar. https://www.bible.com/nl

Meer lezen over de Bijbel en lectio divina?

De bronnen die ik heb geraadpleegd, vind je onder de button literatuur.