Middaggebed

 

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Prijs de Heer. [In de tijd tussen Pasen en Pinksteren gevolgd door:] Halleluja!.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

De Psalmen worden altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

67 Toen kwam de heilige Geest in Zacharias. Hij liet Zacharias het volgende zeggen:

68 ‘Alle eer aan de Heer, de God van Israël!
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.
69 Hij heeft ons een machtige redder gegeven,
uit de familie van koning David.
70-71 Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’
Dat hebben de profeten gezegd tegen onze voorouders.

72 Zo toonde God aan hen zijn liefde,
hij is zijn heilige belofte niet vergeten.
73-75 God beloofde aan Abraham, onze voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.
Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.

76 En jij, Johannes, bent straks een profeet
van de allerhoogste God.
Want jij zult de weg klaarmaken,
zodat de Heer kan komen.
77 Jij zult de mensen vertellen
dat ze gered kunnen worden.
Want God wil hun fouten vergeven.

78 Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.
79 Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’

(Lucas 1:68-79)

Uit:  ‘Bijbel in Gewone Taal’ © 2014 Jongbloed/Nederlands Bijbelgenootschap.

De Lofzang van Zacharias wordt altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Heer, wees ons genadig
en geef ons uw heil.

O Heer, bescherm en zegen ons staatshoofd.
Geef inzicht en wijsheid aan allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen,
en wie over het lot en welzijn van anderen moeten beslissen,
en verhoor ons genadig als wij U aanroepen.
Rust wie U dienen, toe met eerlijkheid en rechtvaardigheid
en vervul uw geliefde kinderen met innerlijke blijdschap.

O Heer, verlos uw volk.
en zegen uw uitverkorenen.
Geef vrede in onze dagen, O Heer!
Want er is niemand anders die voor ons strijdt, dan U alleen!
O God, schep een rein hart in ons.
en neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Heer, wees met ons
en onze ziel.
Amen.

O God, U bent de oorsprong van vrede. U bent het die eenheid tussen mensen bemint. U kennen: daarin ligt het eeuwige leven  verborgen. U dienen opent voor ons de weg naar ware vrijheid. Bescherm ons die U in alle nederigheid willen dienen tegen alle aantijgingen van wie ons kwaad wil doen. Leer ons volledig op uw bescherming en hulp te vertrouwen. Zodat we voor geen enkele tegenstander hoeven vrezen. We bidden u dit door de kracht van Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

© Elise G. Lengkeek, Bewerking Gebed om heil en zegen, en Gebed om genade,  oude gebeden uit de anglicaanse traditie.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.