Avondgebed

Openingsgebed naar oud-anglicaanse traditie

Onze Vader die in de hemelen is. Geheiligd moet worden uw naam. Komen moet uw koninkrijk. Geschieden moet uw wil, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Ons dagelijks brood geef het ons vandaag. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze, [onze tegenstander Satan].

©Elise G. Lengkeek, Vertaling Onze Vader uit de Griekse grondtekst Matteüs 6:9-13.

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Prijs de Heer. [In de tijd tussen Pasen en Pinksteren gevolgd door:] Halleluja!

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

De Psalmen worden altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

46 Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God.
47 Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
48 Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
49 Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
50 Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

51 God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
52 en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
53 Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
54 God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
55 Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.’

(Lucas 1:46-55)

Uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’ © 2014 Jongbloed/Nederlands Bijbelgenootschap.

De Lofzang van Maria wordt altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en heeft een lichaam gekregen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En [wij geloven] in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En [wij geloven] in een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.

Kijk voor meer vertalingen en achtergrond van de geloofsbelijdenis voor de christelijke kerk op Wikipedia.

 

 O God! Wij weten: alles wat heilzaam, goed en deugdzaam is, komt uit U voort. Daarom bidden wij U: geef ons die U willen dienen, de vrede die de wereld niet kan geven. Maak ons hart bereid te gehoorzamen aan uw geboden. Maak dat we niet bevreesd zijn voor wie ons lastert of onderdrukt. Geef dat we in rust en vrede ons leven mogen leiden. We bidden u dit op grond van de verdiensten van Jezus Christus, onze Heiland.

Amen.

©Elise G. Lengkeek, Bewerking Gebed om vrede, oud avondgebed uit de anglicaanse traditie.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.