Veelgestelde vragen

DSCI0231

Wat is getijdengebed?

Het getijdengebed stamt uit de eeuwenoude traditie van het bidden tot de God op vaste uren van de dag. De God die zich in zijn Woord, de Bijbel, en door zijn Zoon Jezus Christus en zijn heilige Geest aan mensen bekend heeft gemaakt.Zie ook onder Getijdengebed en onder Wat het is.

Wordt het nog veel gebruikt?

Ja, over het wordt dagelijks over heel de wereld gebeden door christenen. Door zowel  rooms-katholieken.Zie ook onder Getijdengebed en onder Wat het is.
Wat heeft het voor nut?

Het helpt je dichtbij God en bij anderen en jezelf te leven. Het helpt je een gezegend leven te leiden. Een leven dat balans houdt tussen bidden en werken. Tussen inspannen en ontspannen. Tussen tijd en eeuwigheid. Zie ook onder Getijdengebed.

Hoe moet ik beginnen?

Zie onder Hoe het werkt.

Wanneer moet ik de Bijbel lezen in het getijdengebed?

Zie onder Hoe het werkt.

Ik heb geen Bijbel bij de hand. Kan ik die op internet lezen?

Ja, dat kan. Er zijn oudere vertalingen gratis beschikbaar op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap, zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling, de vertaling 1951, en de Staten Vertaling. Die laatste kun je ook bekijken op Bijbel Online. Lees het gebed en de lezingen in het leesmenu mee in de nieuwste vertaling op : Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Als ik geen tijd heb om alles te bidden, is er dan een bepaalde rangorde?

Kies dan als het kan het  morgen- en avondgebed. Of sla die dag over en ga verder bij het dagrooster.Zie onder Hoe het werkt, onder het kopje Wat als.

Waarom is er op zondag een onderbreking van het leesrooster?

Omdat de zondagen deel uitmaken van de vieringen die het hele kerkelijk jaar.

Waarom begint het morgengebed altijd met Psalm 95?

Van oudsher is deze Psalm de uitnodiging om je hart open te stellen voor het gebed aan God. Voor de lofprijzing aan de Schepper van hemel en aarde. En voor het luisteren naar zijn Woord met een aandachtig en ontvankelijk hart.

Hoe bid je het getijdengebed met meerdere mensen?

Je kunt de regels van de Psalmen om beurten zeggen of reciteren of zeggen. Zo kun je ook de gebeden verdelen.

Moet je per se hardop bidden?

Wanneer je alleen bent kan het op de lippen nemen van de woorden in de gebeden en Psalmen je helpen bij je concentratie op het gebed. Je proeft het bijna. Maar sommigen ervaren het juist als storend en zeggen de woorden liever in hun hoofd.
Samen met anderen, is het een rijke ervaring om hardop te bidden en te lezen.

Drukt het getijdengebed het stille gebed weg?

Nee, integendeel. Door het bidden van het getijdengebed krijgt het stille gebed op allerlei momenten van de dag ruimte om tot God omhoog te klimmen. De weg naar boven is vrij. In het getijdengebed loof en prijs je God om Wie Hij is. In je eigen gebed komen je vragen en verlangens.
Welk gebed je ook bidt: Jezus Christus heeft ons geleerd bij ons bidden altijd te vragen naar Gods wil.

Is het getijdengebed bedoeld voor alle christenen van alle kerken?

Ja, van oorsprong wel. En in deze tijd opnieuw!
Zie ook onder Wat het is onder het kopje Ontstaan van het getijdengebed

Het getijdengebed stamt al uit de tijd dat de joden in Babylonische ballingschap verkeerden. De christenen van de Vroege Kerk hebben uit die gebedstraditie geput. Het is bewaard gebleven in de rooms-katholieke traditie, vooral in de kloosters.

Bijzonder is dat tijdens de Reformatie in de 16e eeuw de protestanten op het huidige Europese vaste land het getijdengebed samen met veel rooms-katholieke gebruiken ‘in de ban’ deden. Het was in hun ogen te veel verbonden met ontsporingen van bijgeloof en traditie in de rooms-katholieke kerk.

Maar in Engeland werd het getijdengebed juist in leven geroepen met de verschijning van met het Book of common prayer in opdracht van koning Hendrik VIII: hierin wortelt de anglicaanse kerk.

Het getijdengebed is van alle tijden en in de basis het gebed van alle christenen in de wereld, die zich verbonden weten met hun God en Heer, Jezus Christus, God de Vader en de God de heilige Geest. De apostel Paulus roept de christenen het in zijn Brief aan de Efeziërs (4 vers 5) op de onderlinge vrede en eenheid te bewaren met de woorden:

‘Er is één Heer, één geloof, één doop. Er is één God die de Vader is van alle mensen, en die boven allen staat, door allen werkt en in allen aanwezig is.

Deze Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996.