Morgengebed

Onze Vader die in de hemelen is. Geheiligd moet worden uw naam. Komen moet uw koninkrijk. Geschieden moet uw wil, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Ons dagelijks brood geef het ons vandaag. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze, [onze tegenstander Satan].

 ©Elise G. Lengkeek, Vertaling Onze Vader uit de Griekse grondtekst Matteüs 6:9-13.

Heer, geef me kracht om te spreken
dan zal ik overal over U vertellen.

God, kom mij redden.
Kom snel en help mij, Heer.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Prijs de Heer. [In de tijd tussen Pasen en Pinksteren gevolgd door:] Halleluja!

Om het oor van hart te luisteren te leggen in gebed en Bijbel lezen:

Laten we zingen voor de Heer

1 Kom, laten we zingen voor de Heer!
Laten we juichen voor hem,
want hij beschermt ons en hij redt ons.
2 Laten we hem danken in zijn tempel,
en vrolijk voor hem zingen.
3 De Heer is een grote koning, een machtige God,
machtiger dan alle andere goden.
4 Alles op aarde is van hem,
het diepste dal en de hoogste berg.
5 Ook de zee en het land zijn van hem,
hij heeft alles gemaakt.
6 Laten we knielen voor de Heer,
laten we diep voor hem buigen,
want hij heeft ons gemaakt.
7 Hij is onze God,
en wij zijn zijn volk.
Hij is onze herder,
en wij zijn de schapen die hij leidt.

Wees gehoorzaam aan God

Vandaag spreekt God tegen jullie.
Luister dus goed,
8-9 wees gehoorzaam aan hem.
Verzet je niet tegen hem,
zoals jullie voorouders deden.
Zij vroegen God om water in de woestijn.
Ze hadden gezien dat hij wonderen kon doen,
maar toch twijfelden ze aan zijn macht.
10-11 Daarom ergerde God zich aan hen,
veertig jaar lang.
Hij werd woedend, en zei tegen hen:
‘Jullie willen niet luisteren,
jullie doen nooit wat ik wil.
Zo zeker als ik leef,
nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!’

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, een uitgave van  Nederlands Bijbelgenootschap © 2014 en Jongbloed, Heerenveen© 2014.

Psalm 95 wordt altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

De Psalmen worden altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

Wij loven U, o God: we erkennen, dat U Heer bent.
De hele aarde aanbidt U, eeuwige Vader.
Tot U roepen alle engelen uit alle macht, en ook de hemelen en alles wat daartoe behoort.
De Cherubs en Serafs roepen U voortdurend toe:
Heilig, Heilig, Heilig, Heer en God Sabaoth!
Hemel en aarde zijn vol van Uw majesteit en heerlijkheid.

De roemrijke kring van apostelen looft U.
De aanzienlijke broederschap van profeten looft U.
Het geweldige leger van martelaren looft U.
De heilige Kerk over heel de wereld erkent U
Vader, oneindig in majesteit;
Uw waarachtige en enige Zoon, die wij aanbidden,
en ook de Heilige Geest, de Trooster.

U bent de Koning van ongekende eer, o Christus!
U bent de eeuwige Zoon van de Vader.
Toen U de taak op U nam de mensheid te verlossen, wees U de schoot van de maagd [Maria] niet af.
Toen U ten slotte de dood had overwonnen, opende U het Rijk van de hemelen voor iedereen die gelooft.
U zit aan de rechterhand van God, in de heerlijke aanwezigheid van de Vader.
Wij geloven dat U naar de aarde zult terugkeren om als onze Rechter op te treden.

Daarom bidden we U dat U iedereen helpt die U dient en die U hebt verlost door uw kostbaar bloed. Geef dat zij onder uw heiligen worden gerekend tot in eeuwige heerlijkheid.

O Heer bescherm Uw uitverkorenen en zegen Uw erfdeel. Regeer hen en neem hen voor eeuwig op in Uw heerlijkheid. Dag in, dag uit, prijzen wij U en aanbidden wij Uw naam voor eeuwig.

O Heer, laat Uw genade over ons oplichten, want wij vertrouwen op U.
O Heer! op U alleen heb ik vertrouwd, laat mij nooit beschaamd worden.

©Elise G. Lengkeek, vertaling van het Te Deum Laudamus

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Hieronder volgt een keuzemenu met versies van Gods leefregels voor de omgang tussen God en mensen enerzijds en tussen mensen onderling. Een samenleving gebaseerd op liefde. Oprechte liefde voor God en voor elkaar . Liefde die maakt dat het samenleven ook echt kan ‘lukken’…

Regels over het vereren van God

De Heer zei toen:
6 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.
7 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.
8 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 9 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.
Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie.
10 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.
11 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.
12 Houd je aan de sabbat, omdat ik, de Heer, dat wil. De sabbat is een bijzondere dag. 13 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 14 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 15 Want jullie mogen nooit vergeten dat ik jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie nooit meer als slaven hoeven te werken. Ik heb mijn macht laten zien en ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Daarom wil ik dat jullie je aan de sabbat houden.

Regels over het omgaan met anderen

16 Heb respect voor je vader en je moeder, omdat ik, de Heer, dat wil. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Dan zal het goed met je gaan.
17 Vermoord niemand.
18 Ga niet vreemd.
19 Steel niet.
20 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.
21 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn vrouw, zijn huis, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.’’

Deuteronomium 5:6-22.

De Bijbelteksten in dit citaat  zijn ontleend aan Bijbel in Gewone Taal, een uitgave van  Nederlands Bijbelgenootschap © 2014 en Jongbloed, Heerenveen© 2014.

Het Nieuwe Testament is een vervolg op het Oude Testament en tegelijk ook de vervulling ervan. De Tien Geboden die bij het Oude Testament horen, vat Jezus  voor ons samenvat in de twee belangrijkste leefregels voor een menswaardig leven met respect voor de geschapen wereld van God, Die vind je na deze nieuwtestamentische versie van de de Wet van God.

Maar hoe zouden de Tien Geboden eruit zien, wanneer Jezus die namens God aan ons zou voorlezen? Ds. Cor van der Leest vat ze  het als volgt samen:

“God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden om ons te bevrijden uit de macht van de duivel en
van de zonde. Het leven in al zijn volheid, dát wil Christus ons geven door de kracht van zijn
Geest. Daardoor luisteren we extra intens naar de Tien Geboden:

1 Houd vóór alles van God. Niets of niemand van deze wereld, die Hij geschapen heeft, mag
bij u op de eerste plaats staan. Erken Hem als de enige echte God door Hem meer toegewijd
te zijn dan wie of wat ook in uw leven.

2 Maak geen voorstellingen van God buiten Christus om. Wie God is en wat Hij wil laat
Christus zien door zijn woorden en daden. Volg Hem dan ook als de enige en betrouwbare
weg naar uw hemelse Vader.

3 Misbruik Gods naam niet als krachtterm. Zeg ook niet dat Hij iets wil terwijl alleen u dat
wilt. Geef Hem de eer die Hem toekomt door gericht op Hem te leven en uit te komen voor
uw verbondenheid met Christus.

4 Wees geen slaaf van uw werk alsof dat het belangrijkste zou zijn in uw leven. Trek tijd uit
voor uw band met God en met elkaar, voor rust en genieten – vooral op de dag die herinnert
aan Christus’ opstaan uit de dood.

5 Ga respectvol om met uw vader en moeder, die God u gegeven heeft voor uw welzijn; ga
hiermee door als ze falen of ouder worden. Heb hart voor de kinderen die God aan u heeft
toevertrouwd; respecteer hun gevoelens en behoeftes en ook hun grenzen, zodat ze krijgen
wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van God.

6 Doe uw naasten niet tekort, ook niet door wat u nalaat, want zij zijn net als u door God
gemaakt. Heb uw naasten lief, even vanzelfsprekend als u uzelf liefhebt. Wees daarom bereid
hen te dienen, net als Christus, die kwam om te dienen.

7 Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing die nooit tot iets wat die niet wil, maar
waardeer de ander als een mens van God. Houd uw huwelijk hoog door elkaar trouw te
blijven en u vol liefde voor elkaar in te zetten. Laat op deze manier merken dat Christus’
Geest in u woont.

8 Laat u niet leiden door hebzucht. Besef dat u alles wat u hebt, van God hebt gekregen. Ga
daarom zorgvuldig om met zijn schepping, wees vrijgevig tegenover zijn mensen en behandel
hen ook verder zoals u door hen behandeld wil worden.

9 Wees betrouwbaar in uw spreken, zodat iedereen op u aankan. Wees uit op de waarheid.
Houd u niet bezig met kwaadspreken maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals
ook Christus in uw voordeel pleit.

10 Wees tevreden met wat u hebt en wie u bent want dat heeft God u gegeven, en gun anderen
wat Hij hun gegeven heeft. Houd u met hart en ziel aan zijn geboden en wees een
echte volgeling van Christus.

Zo wil God dat u leeft, in ware vrijheid, verbonden met Hem.”

©C. van der Leest, Groningen-Oost, versie 2009.

35 (…) een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij zei: 36 ‘Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?’ (…)
37-38 Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» 39 Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.» 40 Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.’

Matteüs 22:35-40.

De Bijbelteksten in dit citaat  zijn ontleend aan Bijbel in Gewone Taal, een uitgave van  Nederlands Bijbelgenootschap © 2014 en Jongbloed, Heerenveen© 2014.

Jezus vertelt over het echte geluk

2 Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:
3 ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
4 Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
5 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
6 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
8 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
9 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Uit: De Bergrede van Jezus, Matteus 5:2-10.

De Bijbelteksten in dit citaat  zijn ontleend aan Bijbel in Gewone Taal, een uitgave van  Nederlands Bijbelgenootschap © 2014 en Jongbloed, Heerenveen© 2014.

Afsluitend gebed om genade

O HEER, onze hemelse Vader, almachtige en eeuwige God. Dank U wel dat u ons deze nacht heeft bewaard en dat we een nieuwe dag van u mogen ontvangen. Neem ons nu onder uw machtige hoede. En geef dat wij vandaag niet in zonde vallen of in gevaar komen. Leid ons zo dat we in alles wat we doen Jezus Christus voor ogen houden.  Dat we met heel ons wezen erop gericht zijn te doen wat goed is in Uw ogen. Te doen wat goed is voor onze naaste en onszelf. Dit bidden we U door Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

©  Elise G. Lengkeek, Bewerking Gebed om genade, een oud kerkgebed voor de morgen uit de anglicaanse traditie.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.