Nachtgebed

 

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Prijs de Heer. [In de tijd tussen Pasen en Pinksteren gevolgd door:] Halleluja!

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

De lezing van de Psalmen wordt altijd afgesloten met de lofprijzing:
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Zie de datum van vandaag onder Leesmenu.

29 ‘Heer, ik ben uw dienaar.
Nu kan ik rustig sterven,
zoals u mij beloofd hebt.
30 Want nu heb ik zelf de redder gezien.
31 U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.
32 Hij is het licht,
hij wijst de volken de weg naar u.
Hij is de held van uw volk Israël.’

(Lucas 2:29-32)

Uit:  ‘Bijbel in Gewone Taal’ © 2014 Jongbloed/Nederlands Bijbelgenootschap.

De Lofzang van Simeon wordt altijd afgesloten met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Heer, wees ons genadig
en geef ons uw heil.

O Heer, bescherm en zegen ons staatshoofd.
Geef inzicht en wijsheid aan allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen,
en wie over het lot en welzijn van anderen moeten beslissen,
en verhoor ons genadig als wij U aanroepen.
Rust wie U dienen, toe met eerlijkheid en rechtvaardigheid
en vervul uw geliefde kinderen met innerlijke blijdschap.

O Heer, verlos uw volk.
en zegen uw uitverkorenen.
Geef vrede in onze dagen, O Heer!
Want er is niemand anders die voor ons strijdt, dan U alleen!
O God, schep een rein hart in ons.
en neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Heer, wees met ons
en onze ziel.
Amen.

Verlicht onze duisternis, dat smeken wij U, o Heer! en bescherm ons door uw grote barmhartigheid tegen alle moeiten en gevaren van deze nacht, omwille van de liefde van uw enige Zoon, onze Zaligmaker, Jezus Christus.
Amen.

©Elise G. Lengkeek, Bewerking Gebed om bescherming in de nacht,  oud avondgebed uit de anglicaanse traditie.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.