40 dagentijd – dag 23

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 23

Het Leesmenu 3 maart zet onder andere Psalmen 19 in de schijnwerper: .

Cyrillus van Jeruzalem schreef belangrijke catechesen over de doop. Hij spreekt in dit gebed over de sacramenten, die ‘geheimenissen’ worden genoemd. Hij ziet hierin de grootheid van Gods rijkdom en wijsheid. De verwondering over de verlossing van de zondige mens komt in dit gebed bijzonder duidelijk naar voren. In het gebed wordt vooruitgeblikt naar de dag van de opstanding.

U schenkt alles, o Heere! God

Wij zijn verzadigd,
o Heere [barmhartige God]
door de rijkdom van Uw geheimenissen.

Wij hebben geput uit de zalige bron van Uw goedheid.
Wat kunnen wij Uw liefde schenken
voor zo grote vrijgevigheid?

In diepe bewogenheid
zien wij op Uw heerlijkheid
en roepen vol bewondering:
‘O, grootheid van rijkdom en wijsheid!
O, uitgestrektheid van [Goddelijke] goedheid!
O, onpeilbare diepte van [Vaderlijke] ontferming,
dat U ons, die door zonde en schuld beladen waren,
zulk een zaligheid deelachtig maakt.’

Wij bidden thans Uw barmhartigheid dat wij,
vrijgesproken van alle oordeel,
in het heldere morgenlicht van de opstanding
doorstroomd mogen worden met de vreugde in U,
samen met alle heiligen [die opgestaan zijn].

N.a.v. Cyrllus van Jeruzalem, uit de mystagogische catechesen.

Lezen: Psalm 19

© M.A. van Willigen