40 dagentijd – dag 24

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 24

Het Leesmenu 4 maart zet onder andere Psalmen 19 in de schijnwerper: .

Christus kwam op aarde en wilde lijden voor de zonden van Zijn volk. Na Zijn lijden ging Hij terug naar Zijn Vader. Hij onttrok Zich wel aan onze menselijke ogen, maar met Zijn Woord en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons. Wij mogen door genade terugkeren bij Hem. God roept ons toe om terug te keren tot Hem, tot God de Vader en tot Jezus Christus, Zijn Zoon,
door de genade van de Heilige Geest.

Heere God, geef dat ik U mag kennen als mijn Verlosser

[HEERE, mijn God, U Die ons leven bent
en onze dood hebt weggenomen door Uw dood]
U was als een bruidegom die zijn slaapkamer verliet,
vrolijk als een held was U om het pad te lopen.
U talmde immers niet, maar U liep [dit pad ten einde toe].
U riep ons toe, door Uw woorden, door Uw daden,
door Uw dood en leven, door Uw nederdaling en hemelvaart,
dat wij zouden terugkeren tot U.

U onttrok Zich aan het gezicht van onze lichamelijke ogen,
opdat wij zouden terugkeren
tot Uw [Vader]hart en U zouden vinden
[zoals U met Uw hart altijd bij ons wilt zijn].

Want U bent heengegaan
en zie: U bent hier.
U wilde niet lang bij ons zijn,
maar U hebt ons toch niet verlaten.

Want U bent daarheen gegaan,
waarvandaan U nooit weggegaan bent.
Want de wereld is door U gemaakt,
en U was in deze wereld
en U bent in deze wereld gekomen,
om de zondaren zalig te maken.

Mijn ziel [wil] U belijden,
U geneest haar.
Want tegen U
heeft zij gezondigd.

[U, Die de Gezalfde des Heeren bent,
de verheerlijkte Zoon van de eeuwige Vader,
wees mijn Verlosser, mijn Redder, mijn Levenskracht.
Wees mij steeds een God van nabij, o HEERE.

Amen.]

N.a.v. Augustnius Confessiones IV,xii,19

Lezen: Psalm 19

© M.A. van Willigen