40 dagentijd – dag 25

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 25

Het Leesmenu 5 maart zet onder andere Psalmen 25 in de schijnwerper:

Als Augustinus terugkijkt op zijn jonge jaren, dan komt hij tot een schuldbelijdenis. Er is bij hem een sterk verlangen om alles eerlijk aan God te vertellen en zijn berouw over wat hij toen deed aan God te tonen. Zijn zoektocht naar God was niet zijn eigen initiatief, hij was alleen op zoek naar waarheid. Hij leefde samen met een concubine, bij wie hij ook een zoon kreeg, die hij Adeodatus, ‘de door God gegevene’, noemde. Adeodatus heeft Augustinus zijn hele verdere leven vergezeld;, hij werd samen met Augustinus gedoopt, maar overleed nog tijdens diens leven.

God, ik wil U mijn schuld belijden

[O God, ik wil U mijn schuld belijden.
Ik zocht de waarheid, ik was daarnaar op zoek,
maar ik zocht zo lang geheel verkeerd.
Ik zocht de waarheid in Uw schepping, maar niet bij Uzelf.
Ik liet me meevoeren door mijn begeerten,
door een vrouw met wie ik samen leefde.]

Hoe ver was ik gezonken in de diepten van de afgrond?;
Iik spande mij wel in en was zelfs onrustig
door het verlangen naar waarheid [dat ik had].

Maar U, mijn Koning en mijn God,
zocht ik niet door het inzicht van mijn verstand te volgen.
Ik belijd het hier openlijk voor Uw aangezicht,
want U was het die medelijden met mij had,
ook toen ik U nog niet beleed en ik de weg kwijt was.

Maar wat deed ik? Ik zocht U
door het‘inzicht van mijn lichaam te volgen.
En dat terwijl U wilde dat ik door het
inzicht van mijn verstand te volgen
de redeloze dieren te boven zou gaan, o God!

U bent echter dieper dan mijn binnenste
en hoger dan het hoogste wdat ik heb.

Ik was terecht gekomen bij die vermetele,
dwaze vrouw, het raadsel van Salomo,
die zit op haar stoel aan de deur en zegt:
‘Gestolen water is zoet,
en in het geheim genuttigd brood is aangenaam.’

Zij wist mij te verleiden,
want zij vond mij buiten,
[en ik liet me meeslepen,
omdat ik niet gaf om U].

[Heere, vergeef mij mijn zonde.
Zie, ik belijd U mijn schuld.
U hebt mij toen gevonden,
O blijf mij eeuwig trouw!]

N.a.v. Augustnius Confessiones III,xi,11

Lezen: Psalm 25

© M.A. van Willigen