40 dagentijd – dag 29

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 29

Het Leesmenu 10 maart zet onder andere Psalmen 51  in de schijnwerper:

Nadenkend over zijn vroegste levensjaren komt Augustinus tot de conclusie dat hij ook toen niet zonder zonde was. Augustinus heeft in zijn geschriften een sterke nadruk gelegd op het belang van de kinderdoop, die hij noodzakelijk achtte om de erfzonde weg te nemen. In zijn werk komt de gedachte regelmatig terug dat ook een kind van één dag oud niet rein is, maar met zonden bevlekt vanwege zijn afkomst in Adam. Deze gedachten zijn in het onderstaande uitgewerkt tot een gebed.

Heere, maak mij rein

Verhoor mij, o God!
[Maak mij rein!]

Wee de zonden van de mensen.
Een mens is het die dit zegt, en U ontfermt Zich over hem.
Wie herinnert mij aan de zonde van mijn jonge jaren?

Want niemand is rein van zonde voor Uw aangezicht,
ook niet een kind dat slechts één dag oud is,
[hier] op aarde.

[Daarom bid ik U, o Heere God:
Maak mij voor eeuwig rein.
Verlos mij van mijn zonden,
geef mij dat ik Uw kind mag zijn.

Amen.]

N.a.v. Augustnius Confessiones I x1i, 11

Lezen: Psalm 51

© M.A. van Willigen