40 dagentijd – dag 37

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 37

Het Leesmenu 19 maart  zet onder andere  Psalmen 96 in de schijnwerper:

Een van de laatste gebeden in de liturgie is het gebed dat uitgesproken wordt bij de handoplegging. De gelovigen verlaten de kerk, maar niet zonder dat zij gezegend worden.
Een gedeelte uit deze Oratio dimissionis is hier weergegeven. Het betreft het eerste gedeelte.

Zegen ons, o Heere God,
als wij Uw huis verlaten

Wees Uw dienstknechten nabij, Heere,
hen die U loven en Uw naam aanroepen,
en geleid hen als ze vanhier gaan,
geef aan hen Uw bijstand, in elk goed werk.
Verhef hun harten uit alle aardse dwaze gedachten.
Geef dat ze leven en wijs mogen zijn in die dingen
die voor hen die leven de moeite van het overwegen waard zijn
en geef hen dat ze die dingen begrijpen,
met het begrip dat U hen schenkt.

U, Heere, bent het Die hen zegent die U zegenen
en hen heilig maakt, die op U vertrouwen;
behoud Uw volk en zegen Uw erfenis;
bewaar de volheid van Uw Kerk.

Heilig hen die het sieraad van Uw huis liefhebben.
Vergeld hen de roem door Uw goddelijke macht
en verlaat ons niet, o God, omdat wij op U hopen.

N.a.v. Basilius, Oratio dimissionis uit: Liturgia Sancti Baslii
 Alexandrina ex codice Graeco-Arabico.

Lezen:  Psalmen 96

© M.A. van Willigen