40 dagentijd – dag 37

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen. Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 37

Leesmenu 1 april gaat over Johannes 19:25-30 waarin Jezus, terwijl Hij stervende is aan het kruis, nog steeds blijkt geeft van Zijn liefde en zorg voor de mensen voor wie Hij vrijwillig deze gruwelijke en mensonwaardige kruisdood op zich heeft genomen. Het gaat hier om een liefde die zichzelf verloochend om de ander het leven te geven.

Je naaste liefhebben boven jezelf?

Een broeder vroeg aan abt Matoës: ‘Waarom deden de monniken van de Skêtes meer dan de schrift vraagt, want zij beminden hun vijanden meer dan zichzelf?’ Abt Matoës zei tot hem: ‘Ik in elk geval bemin zelfs wie mij bemint nog niet als mezelf’. Vaderspreuk 517 – Matoës 5  De tekst in deze uitgave is ontleend aan:  Christofoor Wagenaar,  ‘Woestijnvaders –  Een speurtocht door de vaderspreuken,’ pag. 136. Nijmegen 1981.

Waren de woestijnvaders eigenlijk egoïsten?

Van de monniken werd en wordt wel gezegd door niet-kloosterlingen dat ze zich alleen bekommeren om zichzelf, schrijft Christofoor Wagenaar. Ze zouden uiteindelijk toch maar religeuze egoïsten, solisten en narcisten zijn. Dat is een keihard oordeel, dat ook de woestijnvaders treft. Maar de feiten vertellen een heel ander verhaal en dat verhaal licht op in de Vaderspreuken.. De liefde tot de naaste was en is een van de topprioriteiten die horen bij het leven van een monnik.

Jezus voorbeeld van de hoogste liefde

Jezus heeft geleerd dat de hoogste liefde hierin bestaat dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat dus liefde voor de ander de liefde voor jezelf kan overstijgen. Hijzelf heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven met Zijn offer aan het kruis. En totdat Hij Zijn geest als mens onder de mensen op aarde teruggeeft aan de Vader, blijft Hij Zijn zorg en liefde betonen. Aan Zijn diepbedroefde moeder en Johannes, aan de wereld waaraan Hij Zichzelf geeft en aan God, Zijn Vader.

De zorgzaamheid van abba’s voor anderen

Dat voorbeeld was heilig voor de woestijnvaders. Abt Matoës geeft een antwoord aan de broeder die het voorbeeld van de monniken van Sketeswoestijn te berde brengt, dat getuigt van bescheidenheid en nederigheid. Matoës beseft dat hij zelfs nog maar nauwelijks een begin heeft gemaakt met dit ernstige gebod. Hij vindt dat hij nog veel te veel van zichzelf houdt. Maar veel abba’s gaven met hun leven en werk blijk van intense zorg voor anderen, omwille van wie ze zelfs hun eigen wil verloochenden.

Hoe ver ga jij met je liefde voor anderen?

40 dagentijd – dag 37  zet je stil bij het vraagstuk van jouw liefde voor jezelf en voor anderen. Hoe ver durf je daarin te gaan? Hoe voorkom je een burnout omdat je teveel van jezelf dreigt te vragen in het er zijn voor de ander en jezelf te geven? Bidt God vandaag of de heilige Geest je helpt te ontdekken waar jouw liefde nodig is, voor wie en wanneer je je eigen grens en die van anderen moet respecteren. Vergeet niet dat ook Jezus zich geregeld terugtrok om alleen te zijn. In contact met God, Zijn Vader. ©Elise G. Lengkeek