40 dagentijd – dag 40

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen. Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 40

Leesmenu 4 april gaat over Handelingen 1:3-8 waarin Jezus Zijn leerlingen voorbereidt op het apostelschap: het getuige zijn van Jezus’ werk op aarde en van wat Hij heeft gezegd over de komst van Gods nieuwe wereld. Hij heeft daar 40 dagen de tijd voor genomen. Lucas begint het boek Handelingen aan het eind van deze 40 dagentijd die is ingegaan na Jezus’opstanding tot aan Zijn hemelvaart. Vlak voor zijn vertrek belooft Jezus ze opnieuw de heilige Gees die hen inzicht en bijzondere kracht zal geven.

Vervuld zijn van de heilige Geest

Abba Poimen zei: “Telkens als wij abba Macarius ontmoetten, konden wij geen woord zeggen of zijn geest wist het, want hij was geïnspireerd en in hem leefde een profetische geest zoals in Elia en de andere profeten. Hij was inderdaad bekleed met ootmoed als met een dubbele mantel door de kracht van de Parakleet (= heilige Geest -red.), die in hem woonde.  Inderdaad, alleen al bij het zien hoe hij vervuld was van de gratie Gods en hoe de glorie van de Heer op zijn aangezicht straalde, daalde de troost van de heilige Geest, de Parakleet, die in hem leefde, neer over allen die rond hem zaten. En wanneer wij vervuld waren van de blijdschap, de vreugde en de charme van zijn bezielende en genaderijke woorden, gingen wij naar zijn verblijf, waarbij wij God verheerlijkten en zijn dienaar, abba Macarius, tot glorie van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.”

Vaderspreuk 263- Apofthegma in het Koptisch

De tekst in deze uitgave is ontleend aan Maurits Pinnoy  ‘Monnik in de woestijn- Woorden van Abba Poimen’, pag. 85.  Zoetermeer 2008.

De Geest waait waarheen Hij wil

Hoe is het om vervuld te zijn van de heilige Geest? In het boek Handelingen ontmoeten we geregeld mensen die vol zijn van de Geest. Mensen als Petrus, Stefanus en de bekeerde farizeeër Paulus. Maar de Geest waait waar Hij wil (Johannes 3:8) en vervult ook in latere tijden en zelfs nu nog mensen met Zijn heilige kracht. Zo leerden de woestijnvaders ook hun abba Macarius kennen: iemand die vervuld was met de heilige Geest. Makarios betekent in het Grieks: gelukkig, gelukzalig.

Een boom herken je aan zijn vruchten

Er zijn door de geschiedenis heen steeds mensen die zeer begenadigd zijn door de genade van God en de gaven die ze van de heilige Geest hebben ontvangen om leiding aan anderen te geven.Je herkent ze aan de vruchten van de heilige Geest die zichtbaar worden in hun gedrag en woorden: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. En wanneer ze zich uiten hebben zij een natuurlijk gezag in een geest van zachtmoedigheid. Een boom herken je aan zijn vruchten!

40 dagentijd – dag 40  Stille zaterdag: Handelingen 1:3-8 is een geweldige belofte waarmee Jezus de nieuwe 40 dagentijd afsluit die na Zijn opstanding is ingegaan tot aan Zijn terugkeer naar de hemel. Hij heeft de Zijnen niet als wezen achtergelaten. Ook in 2015  is  het werk van de heilige Geest springlevend en zichtbaar in alle gemeenschappen waarin mensen tot geloof komen en woont Hij in het hart van ieder die zich kind weet van de Vader, door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus.

Bidt vandaag of de heilige Geest in jouw hart, jouw leven ruimte vrijmaakt voor vernieuwing van je denken, je geloof, je plannen en je wil naar Gods bedoeling.

©Elise G. Lengkeek