40 dagentijd – dag 7

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 7

Leesmenu 25  februari gaat over Lucas 8:16-18. Over de verkondiging van Gods nieuwe wereld die niet vrijblijvend is. Geen mens kan uiteindelijk heen om wat Jezus’ zegt over God, over leven naar Zijn bedoeling. De vraag is niet òf je wel hebt gehoord wat Hij zei, maar vooral hoe! Met een afwerend, onverschillig of misschien zelfs een spottend hart? Of ontmoet Hij een ontvankelijk, onderzoekend en luisterend hart?

Over godvrezendheid

‘De vreze Gods verlicht het hart van de mens zoals een lamp een duister slaapvertrek.

Abt Jacobus

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Woestijnvaders  – een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 146.Christofoor Wagenaar ©1981 Nijmegen. 

Wat is ‘vrees voor God’?

Voor de woestijnvaders was ge-hoor-zaam zijn een allernoodzakelijkst en heilig streven. Voor hen had het alles te maken met waakzaam zijn. En dit is de meest fundamentele vorm van waakzaam zijn: oprechte vrees voor God. Niet de vrees die verlammende angst oproept voor een of andere duistere macht. Hier gaat het om de diepste vorm van respect voor Gods majesteit en macht. Voor Zijn heiligheid en goedheid. Eigen nederigheid en nietswaardigheid erkennen tegenover de Algoede.

Een ge-hoor-zaam hart

Dat is de kern van godvrezendheid: je plaats kennen als nietige en zondige mens tegenover de alles overtreffende God. Leren luisteren met een ge-hoor-zaam hart dat rouwmoedig is. Dat ontvankelijk is voor elk woord dat uit Jezus’ mond komt; vruchtbare grond voor inspiratie, liefde en toewijding aan God en de ander.?

Wat helpt jou je lamp brandend te houden?

40 dagentijd-dag 7 gaat over de bereidheid om te groeien in een manier van luisteren die tot een vruchtbaar en rotsvast geloof leidt. Een geloof dat zichtbaar wordt voor anderen. Niet in mooie praatjes, maar in hoe je in het leven staat. Wat je doet. En de manier waarop. Wat helpt jou vandaag  jouw lamp brandend te houden en hem op een standaard te zetten die niet bij het eerste zuchtje wind omvalt?

©Elise G. Lengkeek

Noot
Over de  Vaderspreuken*) : De woestijnvaders waren gespeend van alle vormen van eerbetoon, rijkdom, waardigheid en zelfverheffing.

De wijsheid die ze leerden  door  uitsluitend te leven van Gods goedheid en genade, deelden ze in woorden en daden met hun leerlingen. Met zo min mogelijk woorden, maar zonder iets voor ze achter te houden. Het waren die leerlingen die allerlei uitspraken en herinnerde voorvallen verzameld en gebundeld hebben tot een geschrift met de verzamelnaam Vaderspreuken  (in het Grieks: Apophthegmata).

Christofoor Wagenaar, monnik van de trappistenabdij te Westenmalle, schrijft in ‘Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken’ dat de 1e redactie van deze nooit afgesloten bundeling moet hebben gelegen tussen de jaren 450 en 500.  De invloed van deze verzameling spreuken heeft door een alle eeuwen heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de spirituele bagage van vele gelovigen.