40 dagentijd – Goede Vrijdag

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen. Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen.

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – Goede Vrijdag

Het Leesmenu 25  maart  zet onder andere Johannes 12 in de schijnwerper. Maar op Goede Vrijdag 2016 past het gebed dat in de Vroege Kerk op Goede Vrijdag gebeden werd naar aanleiding van Johannes 17:12-26  voor deze speciale dag een passende keuze.

Het gebed dat hieronder wordt weergegeven en dat ook afkomstig is uit de Didachè, heeft betrekking op de viering van het Heilig Avondmaal. De gemeenschap met Christus en de eenheid van alle gelovigen met elkaar vormen belangrijke elementen in dit gebed. In alles één in Hem.

Dank zij aan U, o God, voor het brood en de wijn

Heilige Vader, lof en dank worde U toegebracht voor het brood des levens en voor de bron des heils, die Uw genade in Christus Jezus ons aanbiedt; voor het leven en de kennis die U in onze Heiland aan ons geopenbaard hebt. Ja, Vader, wij danken U dat U ons zo’n eeuwige goedheid waardig keurt. Nu dragen wij U weer op wat U ons gegeven hebt, wij bidden U dat U het wilt aannemen en zegenen. Wij brengen U ons hart en leven, U zullen zij toebehoren. Heilig ons door Uw genade, opdat wij het eeuwige leven waardig [geacht] mogen worden en, zoals uit veel korrels graan dit brood gemaakt is en uit vele druiven van de wijngaard deze drank ontstaan is, één brood en één kelk, breng zo Uw gemeente van de einden der aarde samen in Uw eeuwig Rijk. Amen.

N.a.v. gebeden uit de Didachè 

Lezen:  Johannes 17:12-26 

© M.A. van Willigen