Leesmenu 19 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 19 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 19 november – Dagtekst

Profetie over Jezus’ intocht in Jeruzalem

9 Juich, inwoners van Jeruzalem,
schreeuw het uit van vreugde,
stad op de Sion.
Kijk! Daar komt je koning,
hij komt naar je toe.
Hij is rechtvaardig
en brengt bevrijding.
Hij is eenvoudig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
10 Hij zal de strijdwagens uit Israël wegvagen,
de paarden uit Jeruzalem;
de bogen breekt hij.
Vrede zal hij stichten onder de volken;
hij regeert van zee tot zee,
van de Eufraat tot het einde van de aarde.

Morgengebed: Zacharia 9:9-10

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

De rode draad 

Het is voor gewone stervelingen bijna niet te begrijpen dat de Bijbel godsspraken bevat die letterlijk uitkomen. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, geschreven door totaal verschillende mensen in opeenvolgende eeuwen. De rode draad wordt gevormd door Gods beloften en oordelen, zijn troost en liefde. De  heilige Geest legt Gods woorden in de mond en de pen van Gods profeten om die door te geven aan zijn volk en de rest van de wereld.

Het lot van de mensheid

Soms laat de vervulling ervan eeuwenlang op zich wachten, maar het gebeurt wel. Zo ook deze profetie van Zacharia. Hij krijgt van God in het 4e regeringsjaar van koning Darius van Perzie opdracht om te vertellen over het lot van de mensheid. Er zal een scheiding op treden tussen Gods volk en de mensen die gekozen hebben voor zichzelf en hun eigen afgoden (voorgesteld door het beeld van Babel). Die scheiding zal dwars door het volk Israël lopen en dwars door de andere volken heen.

Oorzaak van de grote scheiding

De oorzaak  van deze scheiding ligt in de komst van de messias, Jezus Christus, Zoon van God. 450 jaar voor het moment dat koning Jezus in alle eenvoud op een ezel Jeruzalem binnenrijdt en hem koninklijke eer bewezen wordt door de omstanders, heeft Zacharia deze gebeurtenis geprofeteerd.  Zacharia hem al eerder aangekondigd als ‘mijn dienaar, de telg'(Zach. 3:8, 6:12) , zoals ook Jesaja Jezus zal aanduiden (Jesaja 11:1).

Voor wie kies je?

De overwinnende en de lijdende messias zijn echter een en dezelfde persoon. Veracht, vernederd en gedood omwille van de zonden en schuldenlast van de totale mensheid, maar daarna opgestaan uit de dood in hemelse heerlijkheid en glorie. Als overwinnaar en koning. Wie voor Hem kiest hoort, voortaan bij Gods volk. Wie tegen hem kiest, schaart zich – hoe tolerant, aardig en vriendelijk ook van aard en bedoelingen – onder de vijanden van Christus, en daarmee van God, zijn Vader.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter