Leesmenu 30 juni

Terug naar de basis

Toen stuurde Hizkia door heel Israël en Juda boodschappers, om iedereen uit te nodigen in de tempel van Jeruzalem het paasfeest te komen vieren voor de Heer, de God van Israël;

(…)

 De koning en de gehele raad hadden met het plan ingestemd en besloten heel Israël, van Berseba in het zuiden tot Dan in het noorden, op te roepen om in Jeruzalem het paasfeest te komen vieren ter ere van de Heer, de God van Israël. Tot dan toe was het nooit als een algemeen feest gevierd, zoals toch wel was voorgeschreven. 

(…)

25 Iedereen was blij, niet alleen de bevolking van Juda met de priesters en de levieten, maar ook de Israëlieten die uit het noorden waren gekomen en verder alle vreemdelingen, of ze nu uit het noorden kwamen of in Juda woonden. 26 In Jeruzalem heerste een grote feestvreugde; sinds koning Salomo, de zoon van David, had zich iets dergelijks in de stad niet meer voorgedaan. 27 Toen riepen de levitische priesters Gods zegen af over het volk en zij werden verhoord; hun gebed drong door tot in zijn heilige woning, de hemel.

Morgengebed: 2 Kronieken 30 verzen 1-27

Leesmenu 30 juni – Terug naar de basis

De 25-jarige Hizkia, kleinzoon van priester  Zekarja, zoon van Achaz, weet wat hem te doen staat. Al in zijn eerste regeringsjaar maakt hij serieus werk van het herstel van de tempel en de eredienst aan de God van Israël. Hij wil hoe dan ook terug naar de basis.

Hij hoopt dat daarmee de Heer zijn God het beroerde lot van  Jeruzalem en Juda ten goede zal keren. Onder de goddeloze koers van zijn vader Achaz’ was Gods oogappel een mikpunt van spot was geworden.  Hizkia verafschuwt zijn vaders daden die de vernedering van Jeruzalem en Juda tot gevolg hadden.

De koninklijke route

Hij herstelt niet alleen de eredienst, hij eist ook dat het hof en het volk Gods geboden naleven. Zijn volgende project is dan ook de iviering van het Pesachviering. Hoewel de voorgeschreven 1e maand   al gepasseerd is, heeft  hij met zijn staf overlegd om  alsnog het feest te vieren in de maand daarop.

Mooi is dat hij ook de broeders van de 10 stammen van Israël uitnodigt. Als koning bewandelt hij letterlijk de koninklijke route: iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen in de dienst aan God.  Daarom zegent God zijn inspanningen en is er eindelijk sinds honderden jaren weer een echt Pesach-feest.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.