Leesmenu 40 dagentijd – dag 14

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 14

Het Leesmenu 23  februari zet  Efeziërs 1 in de schijnwerper: .

 God heeft Zijn plan met ons bekend gemaakt door Jezus Christus

De onderstaande hymne op Christus door Ignatius van Antiochië stamt vermoedelijk uit de tweede eeuw. De overwinning van Christus over het bedrog en de boosheid van satan staat centraal. Ignatius stierf, net als Polycarpus van Smyrna, als martelaar.

In de hemel schitterde een ster

In de hemel schitterde een ster
die alle [andere] sterren overtrof.
Zijn licht was niet in woorden uit te drukken
en de plotselinge aanwezigheid ervan was
[voor ieder die het zag] volkomen nieuw.

Al de andere sterren vormden met de zon
en de maan een koor voor deze ster.

Zelf was Hij het Die alles overtrof.
Zijn licht steeg ver boven alles uit.
Er was [zelfs] verwarring [in de hemel,
want niemand van de sterren kon zeggen]
waar die nieuwe ster, die zo anders was
dan zijzelf, [nu eigenlijk] vandaan kwam.

Zo werd alle bedrog ongedaan gemaakt
en de knellende band van de boosheid
[door deze nieuwe ster] tenietgedaan.
De onwetendheid werd weggenomen,
de vroegere heerschappij [van de satan]
werd [door de komst van U, o Christus]
van zijn kracht en macht beroofd.

Toen God Zich op een menselijke wijze
[aan het mensengeslacht] geopenbaard had,
zorgde dat voor een vernieuwing van het
leven, van het leven dat onvergankelijk is.
Dat wat bij God gereedgemaakt werd,
dat nam nu een aanvang [in de tijd].

Door [de verschijning van deze] ster
werd alles tegelijk in beweging gezet,
omdat Hij zorg droeg voor de ontbinding
van de dood [en de hel, tot redding
van de mensheid]. [Geloofd zij deze ster!]

Ignatius van Antiochië., hymne op Christus

Leesadvies (red.) : Efeziërs 1:6-10

© M.A. van Willigen