Leesmenu 40 dagentijd – dag 1

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 1

Het Leesmenu 10 februari zet Psalmen 51 in de schijnwerper: .

Genade

Het onderstaande gebed (…)  is (…) oorspronkelijk een gebed dat bij de maaltijd des Heeren, bij de breking van het brood, werd uitgesproken. Het gebed ademt (…) verwondering, eerbied en aanbidding. Tegelijk zien we dat nog andere aspecten hier door Basilius worden belicht. De almacht van God is daar een van.

Almachtige Vader, zie ons aan in genade

Heer der Heeren, almachtige Vader,
grote God, [U] Die de Eeuwige bent,
om ons in roem over te verwonderen,
Die Uw verbond bewaart,
Die Uw barmhartigheid [betoont]
aan hen die U liefhebben,
Die aan ons vergeving van zonden
geschonken hebt, door Uw eniggeboren Zoon,
de Heere God en onze Zaligmaker, Jezus Christus,
U, Die het leven bent van allen,
de hulp van hen die hun toevlucht tot U nemen
en de hoop van hen die U aanroepen,
U bent het aan Wie duizendmaal duizend
en tienduizend maal tienduizend engelen
en aartsengelen, cherubijnen en serafijnen
en een ontelbare menigte hemelse machten
ten dienste staan. [U bent de heerser over allen.]

U, Die deze [aan ons] voorgestelde gaven geheiligd hebt,
door de inspiratie van de Heilige Geest,
reinig ons van onze verborgen en openlijke zonden
en doe iedere gedachte, die Uw goedheid mishaagt,
ver van ons weg. Heilig onze zielen, lichamen,
onze gedachten en onze gewetens,
opdat wij met een zuiver hart
en een verlichte geest
U, de hemelse God en heilige Vader,
zouden durven aanroepen zonder vrees en zeggen:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel,
zo ook op de aarde.
Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

n.a.v. Basilius, Alia oratio ad fractionem uit:
Liturgia Sancti Basilii Alexandrina ex codice Graeco-Arabico

Lezen: Psalm 51

© M.A. van Willigen