Leesmenu 40 dagentijd – dag 11

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 11

Het Leesmenu 20 februari zet Psalmen 103 in de schijnwerper: .

 God is groot en goed

In het onderstaande vroegchristelijke gebed van Clemens van Rome komen elementen van het Onzevader naar voren. Het gebed heeft een lofprijzend karakter. God is groot en goed.

U, Heere hebt de aarde gegrondvest

U, Heere hebt de aarde gegrondvest.
U bent trouw in alle geslachten,
U bent rechtvaardig in Uw gerichten,
bewonderenswaardig in macht en majesteit,
wijs in het scheppen en het onderhouden
van alles wat [door U] geschapen is.

Goed bent U in wat men ziet,
trouw ten opzichte van hen
die op U hopen, barmhartig
en vol van genade.

Vergeef ons onze zonden,
onze fouten en vergrijpen.
Reken Uw dienaren en dienaressen
niet alle zonden aan. Reinig ons zo,
zoals Uw waarheid ons rein maakt.
Leid onze schreden, dat wij
met een geheiligd hart doen
wat goed en U welgevallig is.

Ja, Heere, toon ons Uw [heilig] aangezicht,
opdat wij het goede ontvangen in vrede.
Mogen wij bewaard worden voor alle zonden
door Uw machtige arm [die de vromen beschermt].

Verlos ons van hen die ons ten onrechte haten.
Geef ons en alle bewoners van de aarde
vrede en eendracht, zoals U geschonken hebt
aan onze vaderen, die U in geloof
en in waarheid aangeroepen hebben.
Zij immers dienden U, de Almachtige,
Die hoog geprezen bent. [Lof zij aan U.]

Clemens van Rome , gebed uit circa 125 na Christus.

Lezen: Psalm 103..

© M.A. van Willigen