Leesmenu 40 dagentijd – dag 9

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 9

Het Leesmenu 18 februari zet Psalmen 90 in de schijnwerper: .

Lofprijzing op de drie-enige God

In de liturgie van de Oosters-Orthodoxe Kerk heeft de lofprijzing een duidelijke plaats. In deze zogenaamde Grote Doxologie komt het ‘Ere zij God’ terug, uitgebreid met lofprijzingen op de drie-enige God. Ook Bijbelcitaten hebben in deze Grote Doxologie een eigen plaats, met name uit het boek van de Psalmen.

Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!

Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!
Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U.
Wij brengen U dank om Uwer grote heerlijkheid wil.
Heere God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heere, eniggeboren Zoon, Jezus Christus en Heilige Geest.

Heere God, Lam van God, Zoon van de Vader,
Die de zonden der wereld wegdraagt,
neem onze smeking aan,
U Die aan de rechterhand van de Vader zit,
erbarm U over ons. Want U alleen bent heilig.
U alleen bent Heer tot de heerlijkheid van God de Vader.

Elke dag loof ik U en prijs ik Uw naam, tot in eeuwigheid,
ja tot in de eeuwigheid der eeuwigheid.
Heere, sta toe dat wij deze dag geheel zonder zonde mogen blijven.
Mag U toch geprezen worden, o Heere, en leer mij Uw geboden.
Mag U toch geprezen worden, o Heere, en leer mij Uw geboden.
Heere, wees onze toevlucht, van geslacht tot geslacht.

Ik roep: ‘Heere, ontferm U over mij.
Red mijn ziel, want ik heb gedwaald.
Heere, ik roep tot U; leer mij Uw wil te doen.
Want U bent mijn God, want uit U stroomt
de bron des levens; in Uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
Breid Uw barmhartigheid uit over hen die U kennen.’.

De Grote Doxologie, uit de Oosters-Orthodoxe Kerk,
voor een gedeelte afkomstig uit en ontstaan in de vierde eeuw..

Lezen: Psalm 90

© M.A. van Willigen